نوکته ۆ زانیاری

زوربه کار هینانی موبایل ده بیته هوی جی؟

چه ند لیکولینه وه یه کی به ریتانى ده ریان خستووه ئه وکه سانه ى ته مه نیان له ژیر ١٨سالییه موبایل هوکاریکى سه ره کییه بوئالوده بو نى میشک.