نوکته ۆ زانیاری

نوکته ۲۸

ژنو پیاویک ئه چنه ته کسیه که وه پیاوه که دلى زؤر پیسه له ژنه که ى ، پیى ئه لئ تؤ برؤ پیشه وه دانیشه بؤیی سایه قه که له ئاوینه که وه سه یریت نه کات