نوکته ۆ زانیاری

کتیبی په ندی یشینیان به شی 2بو موبایل

سلاو به ریزان 

ده توانن کتیبی په ندی پیشینیان به شی 2   له لینکی خواره وه داگرن(دانلود) 

کتیبه که به فورماتی جاوایه(jar) ، بوهه مو موبایلیک ئه بیت .

بودانلودکردنی کتیب له سه ر په ندی پیشینیان کرته بکه ن.یا له سه ر دانلودی ژیره وه...

دانلود